Valve's M4A1 on MDO's Urban textures for AK-47

Valve's M4A1 on MDO's Urban textures for AK-47
Вид оружия: AK-47